logo

Rešenje za termo mostove

Zbog svog skoro identičnog sastava i fizičkih karakteristika Multipor je idealan materijal za rešavanje termo mostova u kombinaciji sa Ytong zidovima.

Kada su vertikalni termo mostovi rešeni na način da armirano betonski zid ne dolazi do fasade, već isti završi na unutrašnjoj liniji spoljnjeg zida, tada ostaje da se reše samo horizontalni termo mostovi kod armirano betonskih međuspratnih konstrukcija.

Takvi termo mostovi rešavaju se na način da se spoljni zid prepusti preko armirano betonske ploče minimum 5cm, a maksimum do 1/4 debljine zida, te se zatim čelo AB ploče obloži Multipor termoizolacionim pločama.

Izolacija horizontalnog termo-mosta, čela, armirano betonske ploče, Multipor termoizolacionom pločom.

Izolacija horizontalnog termo-mosta, čela, armirano betonske ploče, Multipor pločom i Ytong L-elementom.

Na Multipor izolacione ploče, celom površinom se nanese sloj Multipor lakog maltera nazubljenom gletericom (zupci 12-15mm) te se Multipor ploča pritisne na AB čelo ploče i pomeranjem u stranu cca 2-3cm priljubi do ivice prethodno postavljene ploče. Svaka ploča zatim se još dodatno pričvrsti sidrenim vijkom (1 komad po ploči). Ako se Ytong zidovi sa spoljne strane malterišu, tada je pre malterisanja potrebno izvesti rabiciranje spoja Multipor-a i Ytong zida tekstilno staklenom mrežicom (težine 160g/m2) utisnutom u Multipor tankoslojni malter, tako da ista pređe po 50cm na obe strane Ytong zida.

U slučajevima kada postoje neizolovani i vertikalni termo mostovi, bilo da su to čela armirano betonskih zidova ili armirano betonskih stubova, tada se na identičan način kao i u slučaju horizontalnih, vrši izolacija vertikalnih termo mostova.

Isto tako mogu se izolovati i vertikalni serklaži, ako se kod Ytong zida ne koriste Ytong PB elementi. Multipor izolaciona ploča se zalepi na armirano betonski vertikalni serklaž, pa se dodatno pričvrsti sidrenim vijcima. Zbog  većih brzina vetra na uglovima zgrada jednu Multipor izolacionu ploču potrebno je učvrstiti sa dva sidrena vijka. Ako se fasada kuće malteriše, tada je pre malterisanja potrebno izvesti rabiciranje spoja Multipor-a i Ytong zida, pomoću tekstilne staklene mrežice (težine 160 g/m2) utisnute u Multipor tankoslojni malter sa prepustom od 50cm na obe strane zida.

Podeli:

   

Sadržaj